תכנית האב לואדיות

בשנת 2014 החברה להגנת הטבע הפצירה בעיריית חיפה להגיש בקשה לקול הקורא של הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) למימון תכנית אב לשמירת הטבע העירוני. התכנון של תכנית האב לשימור ואדיות חיפה החל בשנת 2016 ע"י חברת מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ אשר זכתה במכרז, ועמותת ירוק בלב חברה בועדת ההיגוי. הצעות העמותה לשמירת הטבע ולפיתוח תיירות בת-קיימא מוטמעת בתכנית מראשיתה ואנו שותפים מובילים גם לתהליך שיתוף הציבור המלווה את התכנית.

ניתן לעיין בחלק ממסמכי התכנית הרשמיים באתר עיריית חיפה.

לצפייה במסך מלא ולהורדת מסמכים מארכיון עמותת ירוק בלב לחצו על הקישורים להלן.